Informácie o cezhraničnom zlúčení

Informácie o cezhraničnom zlúčení

15.06.2017

Na základe návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení sa navrhuje zlúčenie týchto spoločností:

ELV Mastbau GmbH, so sídlom Altmarkt 10D, 01067 Dráždany, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Dráždany, pod číslom HRB 17766


ako zanikajúca spoločnosť bez likvidácie (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“)

do spoločnosti Elektrovod Slovakia, s.r.o., so sídlom Bytčická 4, 010 42 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 615 317, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 64038/L, ako nástupnickej spoločnosti (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“).Zanikajúca a Nástupnícka spoločnosť spolu tiež ako „Zúčastnená spoločnosť“ a/alebo „Zúčastnené spoločnosti“.

Slovenská Zúčastnená spoločnosť si týmto dovoľuje splniť svoju povinnosť a zverejniť na webovom sídle http://www.elv-slovakia.sk, v časti „Naše služby“ informácie, tak ako to stanovuje § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka.

Sídlo Nástupníckej spoločnosti ostáva na území Slovenskej republiky. Štátnym jazykom Nástupníckej spoločnosti bude naďalej slovenský jazyk. Nástupnícka spoločnosť bude mať naďalej formu spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom túto právnu formu spoločnosti upravujú na Slovensku ustanovenia §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka.

Všetci spoločníci Zúčastnených spoločností súhlasili, v súlade s § 218c ods. 5 Obchodného zákonníka a § 11a ods. 2 zákona č. 125/2008 Sb. o premenách obchodných spoločností a družstiev v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o premenách“), s tým, že sa nebudú vyhotovovať predbežné účtovné závierky Zúčastnených spoločností. Z tohto dôvodu tieto predbežné účtovné závierky Zúčastnených spoločností nie sú predmetom zverejnenia na predmetnej webovej stránke ani nie sú sprístupnené k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.

Všetci spoločníci slovenskej Zúčastnenej spoločností ďalej, v súlade s § 218a ods. 5 Obchodného zákonníka, súhlasili s tým, že preskúmanie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení nezávislým expertom a vypracovanie správy nezávislého experta nie je potrebné. Z tohto dôvodu správy nezávislých expertov pre slovenskú Zúčastnenú spoločnosť neboli vypracované, a teda nie sú predmetom zverejnenia ani nie sú sprístupnené k nahliadnutiu v sídle slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.

Jediný spoločník nemeckej Zúčastnenej spoločnosti taktiež súhlasil, v súhlase s § 59q ods. 2) Zákona o premenách, s tým, že nebude vypracovaná akákoľvek správa znalca o cezhraničnom zlúčení. Z tohto dôvodu správa znalca o cezhraničnom zlúčení nie je predmetom zverejnenia ani nie je sprístupnená k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.

Všetky dokumenty, ktoré majú byť v zmysle príslušných právnych predpisov zverejnené, resp. poskytnuté k nahliadnutiu, sú zverejnené na webovom sídle http://www.elv-slovakia.sk, v časti „Naše služby“, a sú uložené a dostupné k nahliadnutiu aj v sídle každej Zúčastnenej spoločnosti.

Podľa ustanovenia § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu (ďalej len „Osvedčenie“). Osvedčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločností bude vydávať notár: JUDr. Anna Švachová, so sídlom notárskeho úradu: Daniela Dlabača č. 22 , 010 01 Žilina, tel.: +421 41 5622896, email: info@notarsvachova.sk.

Podľa ustanovenia § 59x Zákona o premenách splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom Osvedčenie. Osvedčenie v prípade nemeckej Zúčastnenej spoločnosti bude vydávať notár: Prof. Dr. Heribert Heckschen, so sídlom notárskeho úradu: Hohe Strasse 12, 010 69 Dráždany, tel.: 0351 4730545, email: info@heckschen-vandeloo.de
Tieto informácie boli poskytnuté a zverejnené na tejto webovej stránke konateľmi spoločnosti Elektrovod Slovakia, s.r.o. a konateľom spoločností  ELV Mastbau GmbH. a sú prístupné k nahliadnutiu aj v sídle slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.

Dokumenty o cezhraničnom zlúčení na stiahnutie

Všetky dokumenty o cezhraničnom zlúčení, si môžete prezrieť tu na webe alebo stiahnuť do počítača.